Keo xử lý

Sử dụng để trám trét, xử lý những khiếm khuyết của bề mặt gỗ (mắt gỗ, lỗ mọt,..) hoặc trong quá trình gia công để lại khiếm khuyết trên bề mặt gỗ.